بسمه تعالی

اهداف کانون هماهنگی دانش، صنعت، و بازار رنگ و رزین

کانون هماهنگی، دانش، صنعت بازار رنگ و رزین با مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس و آغاز به فعالیت نموده است.

هدف از تأسیس این کانون اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی بر اساس مزایا و مقتضیات بومی جهت دستیابی به دستاوردهای مفید ملی و بین المللی و همکاری در تعیین چشم انداز ، سیاست ها، راهبردها، توسعه کمی و کیفی و جاری ساختن دانش، فناوری و نو آوری در حوزه رنگ و رزین با همکاری دست اندرکاران و صاحبنظران عرصه دانش، صنعت، بازار این حوزه تخصصی می باشد.

ایجاد هماهنگی بین بخش های دانشی، صنعتی و بازار حوزه رنگ و رزین که منتج به تأثیرگذاری و تعامل میان نقش‌آفرینان چرخه علم، فناوری و نوآوری در عرصه ملی گردد از مهمترین اهداف ایجاد کانون است.

این تشکل با ایجاد رویه های مناسب یادگیری و گردش مناسب اطلاعات، کمک به رفع مشکلات تولید، توسعه، فروش و صادرات محصولات دانش بنیان و فناورانه، کمک به توسعه و نفوذ فناوری در صنعت و افزایش همگرایی، هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری قادر خواهد بود به اهداف کلیدی تأسیس خود دست یابد.

شکل گیری این کانون بر مبنای مأموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعم از ارتقای ارتباط “دانش” با “صنعت” و “جامعه” و تسهیل تبادلات بین بخش های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری، اتخاذ رویکرد “شبکه سازی ” بین نهادها و بازیگران اصلی عرضه و تقاضای فنآوری، به عنوان یک نهاد میانجی جهت ایجاد و تقویت ارتباط و هماهنگی در میان بازیگران اصلی نظام ملی نوآوری با محوریت بخش خصوصی می باشد.

تسهیل تبادل عرضه و تقاضای فناوری از طریق ایجاد فضای همکاری و انتقال تقاضای فناوری (اعم از سرمایه، زیرساخت و یا ارتباطات) از بنگاه ها و تشکل های صنعت به شرکت های دانش بنیان و مراکز پژوهشی، فناوری و نو آوری (مانند استارتاپ ها) و در مقابل ارائه فناوری و نوآوری های این مراکز به صنایع امکان پذیر است. بدیهی است این روند مستلزم عارضه یابی در صنعت و شناسایی مسائل خرد و کلان و همچنین شناسایی توانمندی های فناورانه و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان است که بوسیله این کانون انجام می پذیرد.

مطابق با اساسنامه ، گستردگی فعالیت های این کانون از فعالیت های در سطوح ملی، فعالیت به عنوان تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی و غیرسیاسی تا انتخاب کالا یا خدمتی مشخص به عنوان زمینه فعالیت قابل تعریف است. از جمله برنامه های کانون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، راﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻧﻮآوری در حوزه صنعت رنگ و رزین
  • تحقیق، توسعه و ایجاد ظرفیت نوآوری در حوزه صنعت رنگ و رزین
  • انجام مشاوره در حوزه سرمایه گذاری و امورات مالی و ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه صنعت رنگ و رزین
  • آگاهی‌بخشی و توسعه منابع انسانی نوآور در حوزه صنعت رنگ و رزین
  • بهبود ظرفیت انتقال و انتشار دانش و نوآوری در حوزه صنعت رنگ و رزین
  • ارتقای کارآفرینی فناورانه و توسعه نوآوری در حوزه صنعت رنگ و رزین
بدیهی است فعالیت این کانون هیچ گونه تداخل یا تضادی با فعالیت انجمنها و تشکلهای علمی و صنفی نداشته و تلاش در راستای ایجاد شبکه ای متشکل از کلیه بازیگران و نقش آفرینان حوزه رنگ و رزین در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده مورد نظر میباشد.