بسمه تعالی

اساسنامه کانون هماهنگی دانش، صنعت، و بازار رنگ و رزین

مقدمه : در راستای رهنمود های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف تقویت ارتباط صنعت و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری ، نیل به اقتصاد مقاومتی و به ویژه سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، مصوب سی ام(۳۰)جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی ، و در اجرای بند دوم از ماده چهارم آیین نامه شماره ۱۹۱۲/۹۲/دش مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ در خصوص ((تأسیس و فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار)) مصوب آن ستاد ، به منظور تحقق اقدامات ملی ذیل راهبردهای کلان (۱) و (۳) نقشه جامع علمی کشور ، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار تشکیل می گردد.

فصل اول : کلیات

تعاریف، اصطلاحات و اختصارات :

ماده (۱) – اصطلاحات و واژه هایی که در ماده یک قانون آیین نامه شماره ۱۹۱۲/۹۲/دش مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز به کار میروند .تعاریف ، اصطلاحات و اختصارات بکار رفته در این اساسنامه عبارتند از :

معاونت : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .

مراکز علمی ، پژوهشی و فناوری : دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی ، پژوهشی (پژوهشکده ها ، پژوهشگاه ها و …) فناوری ( پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و …) و کلیه مراکزی که در زمینه  تولید علم و فناوری در کشور با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیصلاح فعالیت  می کنند .

صنعت : مشتمل بر کلیه فعالان اقتصادی ، اعم از بنگاه های تولیدی و خدماتی ، شرکت های دانش بنیان وکسب و کار هایی است ، که در حیطه تخصصی کانون فعالیت دارند .

عضو پیوسته : فردی است که عضویت آن به تأیید مجامع رسیده  و دارای حق حضور و حق رأی در جلسات مجامع است .

عضو غیر پیوسته : عضوی که در جلسات مجامع ، دارای حق حضور ، بدون حق رأی است .

نام کانون و شخصیت حقوق آن :

ماده (۲)– نام کانون عبارت است از ” کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار رنگ و رزین ” ، که براساس لایحه اصلاحی قانون تجارت ، قوانین و مقررات جاری کشور و این اساسنامه اداره می شود .

ماده (۳)- کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار، نهادی (مؤسسه ای ) تصمیم ساز تشکلی غیر دولتی،غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که به منظور افزایش همگرایی ،همکاری ،هماهنگی،تصمیم سازی و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیت های بازار ، صنعت،     دانشگاه ها ، و مؤسسات و مراکز  پژوهشی و فناوری و ارتقای نظام نوآوری بخشی در عرصه توسعه و  تولید کالا یا خدمات خاص (که زمینه تخصصی فعالیت کانون محسوب می گردد) تشکیل می شود . کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است. و عهده دار انجام فعالیت های تخصصی مندرج در اساسنامه حاضر و با الزام پوشش دهی جامعه هدف متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون در سراسر کشور است .

تابعیت و مدت فعالیت کانون :

ماده (۴)– کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است : و اعضای آن به نام کانون ، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی ندارد .

ماده(۵)– کانون از تاریخ ثبت برای مدت نا محدود تشکیل و هر سه (۳) سال یکبار ملزم به اخذ مجوز کتبی تأیید ادامه فعالیت کانون از معاونت بوده و در صورت عدم اخذ مجوز تأیید ادامه فعالیت کانون از سوی معاونت ،ادامه فعالیت کانون لغو می گردد.

تبصره : در صورتی که بر اساس ارزیابی های  سالیانه و موردی ، فعالیت کانون از نظر معاونت مثبت تشخیص داده نشود ، مطابق ماده پنجاه ودو (۵۲) اساسنامه حاضر اقدام خواهد شد.

اقامتگاه کانون و شعب آن :

ماده (۶)– اقامتگاه و مرکز اصلی کانون استان اصفهان، شهرستان اصفهان ،شهر اصفهان، خیابان بوستان سعدی رو به روی صدا و  سیما ساختمان ریف شماره ۴۰ ، طبقه دوم ،  واحد مدیریت  ، کد پستی : ۸۱۷۵۶۶۵۹۳۴ تلفن ۳۶۲۷۱۷۲۵ ، نمابر ۳۶۹۳۶۳۷ – کد استان ۰۳۱

ماده (۷)- تأسیس یا انحلال شعب و نمایندگی های قانونی کانون ، در هر مکان از اختیارات هیأت مدیره کانون است .

تبصره – ایجاد شرکت های زایشی ، نمایندگی های خارج از کشور ، پس از تصویب در مجمع عمومی عادی امکان پذیر است .

مرجع تصویب و تفسیر اساسنامه کانون :

ماده (۸)-مرجع تصویب اساسنامه کانون مجمع عمومی فوق العاده است :که پس از تأیید معاونت ، در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت می شود .

تبصره : تغییرات ضروری، پس از طرح و تصویب مجمع  عمومی فوق العاده به طور عادی و موافقت کتبی معاونت و اجرای مقررات قانونی امکان پذیر است .

 

فصل دوم : موضوع فعالیت ، اهداف و وظایف کانون

موضوع فعالیت کانون :

ماده ۹- موضوع فعالیت تخصصی کانون عبارت است از : ایجاد همگرایی، هماهنگی و تعامل بین بخش های صنعت ، دانشگاه و مراکز پژوهشی در حوزه علم و فناوری رنگ و رزین

اهداف کانون :

ماده(۱۰)-   اهداف کانون در زمینه تخصصی فعالیت کانون ، به شرح زیر است :

۱۰-۱-     افزایش هم گرایی، هماهنگی و هم افزایی بین عناصر تأثیرگذار و یا حوزه های فاقد متولی در شکل دهی و توسعه نظام ملی نوآوری و ارتقاء تعامل میان نهادها ی عرضه و تقاضای فناوری متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون .

۱۰-۲-     شناسایی چالش ها ، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون .

۱۰-۳-    کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نو آوری در سطح بنگاه های تولیدی و خدماتی ، و بهبود فضای کسب و کار کشور متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون .

۱۰-۴-    تقویت و توسعه تعاملات بین المللی با نهادهای اقتصادی ، صنعتی و فناوری سایر کشورها به منظور توسعه بازار و صنعت متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون .

وظایف کانون:

ماده (۱۱)– وظایف کانون با تکیه بر علم ، فناوری و نو آوری در زمینه تخصصی فعالیت آن به شرح زیر است :

۱۱-۱    تهیه و تدوین نقشه راه ، برنامه های عملیاتی و رویه های اجرایی کانون و پیاده سازی و بکارگیری آن .

۱۱-۲-    تسهیل دسترسی مخاطبان به بانک های اطلاعاتی تخصصی مورد نیاز متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون .

۱۱-۳-    ارایه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای و نظارتی به بنگاه های اقتصادی ، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و سایر بازیگران اصلی حوزه های مرتبط با زمینه فعالیت کانون .

۱۱-۴-   کمک به رفع چالش های بنگاه های اقتصادی در زمینه تخصصی فعالیت کانون ، از طریق بازارسازی و ایجاد فرصت بازار محصولات فناورانه و نوآورانه ، و ارائه پیشنهاد طرح های زیربنایی ، ملی و تجاری سازی به مراکز علمی و فناوری و سایر مراجع حاکمیتی .

۱۱-۵-    کمک به تدوین ، توسعه، انتقال و تبادل دانش فنی و فناوری بر اساس نیاز صنعت کشور در زمینه تخصصی فعالیت کانون در سطوح ملی و بین المللی .

۱۱-۶-     پیشنهاد اصلاح، تدوین و اعمال قوانین ، مقررات و سیاست های حمایت و ارتقای توان تولید و خدمات به مراجع ذیربط.

۱۱-۷-    تشویق و ایجاد محرک و هدایت فارغ التحصیلان ، صاحب نظران و فناوران به ایجاد شرکت های تخصصی و دانش بنیان در زمینه تخصصی و دانش بنیان در زمینه تخصصی کانون با هماهنگی و اخذ همکاری از نهاد های ذیصلاح ذیربط از جمله پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با هدف توسعه مراکز کسب و کار مبتنی بر فناوری و نوآوری.

۱۱-۸-     رصد تحولات اقتصادی و فناوری بین المللی تأثیر گذار در زمینه تخصصی فعالی کانون و اطلاع رسانی مناسب به مخاطبین .

۱۱-۹-    همکاری در جهت توسعه زیر ساخت های نوآوری (کسب استاندارد ، کسب برند ، مالکیت فکری و …)در زمینه تخصصی فعالیت کانون.

فصل سوم :عضویت

اعضاء و شرایط عضویت :

ماده (۱۲)– اعضای حقیقی و حقوقی فعال در موضوع فعالیت کانون با نوع عضویت و شرایط و ویژگی های زیر می توانند درخواست عضویت  نمایند ، عضویت  اعضاء به نحو پیوسته و یا غیر پیوسته خواهد بود.

۱۲-۱- اعضای حقیقی

  • افراد صاحب نظر ، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران برجسته مرتبط با موضوع فعالیت کانون .
  • اعضای حقیقی انجمن ها ، تشکل ها ، مجامع و مراکز صنفی و حرفه ای ، اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی ، اتاق تعاون ، اتاق اصناف ، خوشه های صنعتی و سایر مجامع و تشکل های علمی و پژوهشی مرتبط با موضوع فعالیت کانون .
  • افراد خبره و صاحب نظر در زمینه های اقتصادی ، بازار و سایر موارد مرتبط با پویایی کسب و کار ، مرتبط با موضوع فعالیت کانون .

۱۲-۲- اعضای حقوقی

  • مؤسسات و شرکت های خصوصی موفق مرتبط با موضوع فعالیت کانون ، از جمله شرکت های دانش بنیان .
  • انجمن های علمی ، دانشگاه ها ، مراکز علمی و پژوهشی ، قطبهای علمی ، مراکز آموزش عالی تخصصی ، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و سایر نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع فعالیت کانون .
  • دستگاه های اجرایی (موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری )مرتبط با موضوع فعالیت کانون .

تبصره – عضویت اعضای پیوسته به تأیید مجمع و عضویت اعضای غیر پیوسته به تأیید هیأت مدیره کانون خواهد رسید.

ماده (۱۳)  هریک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان  حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره – پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی کانون برای عضو ایجاد نمی کند .

ماده(۱۴)– عضویت در کانون، در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

۱۴-۱-  استعفای کتبی .

۱۴-۲-  عدم پرداخت حق عضویت سالانه .

۱۴-۳-  موارد قانونی که موجب سلب صلاحیت عمومی اشخاص می شود، از جمله حجر، فوت ، سوء پیشینه .

۱۴-۴-   سلب شرایط عضویت اعضای پیوسته با تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیر پیوسته با تصویب هیأت مدیره .

فصل چهارم : ارکان کانون

ارکان کانون :

ماده (۱۵) – ارکان کانون عبارت است از :

الف – مجامع عمومی

ب- هیأت مدیره

پ -رئیس کانون

ت- بازرس

الف) مجامع عمومی

ماده (۱۶) – مجامع عمومی کانون صرفا” از گردهمایی اعضای پیوسته و غیر پیوسته کانون و با ترکیب نفرات صنعت شصت و پنج درصد (۶۵%) ، مراکز علمی ، پژوهشی و فناوری سی و پنج درصد(۳۵%) و یک (۱) نفر منصوب شده از طرف معاونت ، به ترتیب قانونی مشروح در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقررات این اساسنامه تشکیل و رسمیت می یابد .

تبصره – موارد استثناء با تأیید کتبی معاونت امکان پذیر است .

ماده (۱۷)- نوع مجامع ، نحوه دعوت و تشکیل ، رسمیت ، حد نصاب جلسات ، شیوه رأی گیری و همچنین سایر مواردی که در اساسنامه ذکر نگردیده است ،بر اساس قوانین و مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره – سایر موارد استثناء به شرح ذیل است :

۱۷-۱- مجمع عمومی عادی علاوه بر وظایف تصریح شده در لایحه اصلاحی قانون تجارت،وظیفه تصویب و پیگیری اجرای    راهبرد های کلان و خط مشی های کلی کانون و نظارت بر آنها و همچنین پیگیری و اجرای سیاست ها و مقررات ابلاغی از سوی معاونت را عهده دار خواهد بود.

۱۷-۲- مجمع عمومی فوق العاده موظف به تصویب انحلال کانون(قبل از موعد)و انتخابات مدیران  و ناظران تصفیه و تصویب چگونگی تقسیم دارایی های مازاد بر بدهی ها و تعهدات  در صورت انحلال کانون ، حسب مفاد اساسنامه خواهد بود

۱۷-۳- فاصله بین نشر دعوتنامه مجامع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده(۱۰) روز و حداکثر (۴۰)روز خواهد بود.

۱۷-۴-هر عضو پیوسته کانون می تواند علاوه بر نماینده  خود حداکثر یک (۱)نفر همراه بدون حق رأی ، جهت شرکت در مجمع عمومی ، بصورت کتبی معرفی کند .

۱۷-۵- از صورتجلسات مجامع پس از تهیه و تنظیم و امضاء هیأت رئیسه مجمع ، می بایست علاوه بر تحویل نسخ آن به مواردی که در اساسنامه حاضر ذکر گردیده است ، یک(۱) نسخه از صورتجلسات در محل کانون به عنوان اسناد کانون نگهداری شود و یک(۱) نسخه نیز به معاونت ارسال گردد.

۱۷-۶- هیأت رئیسه مجامع مرکب از یک (۱) رئیس ، دو(۲)ناظر و یک (۱) منشی بوده که از بین اعضاء (پیوسته و غیر پیوسته )تعیین می گردند.

ب- هیأت مدیره کانون :

ماده (۱۸)- اداره کانون بوسیله هیأت مدیره کانون صورت می پذیرد. هیأت مدیره متشکل از پنج(۵) یا هفت(۷) نفر به عنوان عضو اصلی و دو (۲) نفر به عنوان عضور علی البدل است . که از میان اعضای حقیقی و حقوقی واجد شرایط مجمع عمومی کانون با رأی مخفی برای مدت سه(۳) سال انتخاب می شوند .تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره برای یک(۱) دوره مدیریتی دیگر بلا مانع است ، موارد استثناء (برای دوره سوم به بعد) با کسب مجوز کتبی از معونت امکان پذیر است .

تبصره(۱) – در صورتی که هیأت مدیره متشکل از (۵) عضو باشد ترکیب اعضاء عبارت از سه (۳) نفر از صنعت،یک(۱) نفر از مراکز علمی ، پژوهشی ، فناوری و یک(۱) نفر منصوب توسط معاونت خواهد بود، ودر صورتی که ترکیب اعضاء هیأت مدیره متشکل از هفت(۷)عضو باشد، ترکیب اعضاء عبارت از چهار(۴) نفر از صنعت، دو (۲)نفر از مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و یک(۱)نفر منصوب توسط معاونت خواهد بود.

تبصره (۲)- شرکت اعضای حقوقی در هیأت مدیره ، طی اعلام نمایندگی کتبی از سوی اشخاص حقوقی و حداکثر معرفی (۱)نفر خواهد بود.

تبصره (۳)- در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط از یک(۱) یا چند نفر از اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره ، اعضای باقیمانده هیأت مدیره  یا بازرس نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می بایست به فوریت جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام نمایند.

تبصره (۴)– انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرس کانون ، توسط مجمع عمومی مؤسس و از آن پس توسط مجمع عمومی عادی خواهد بود.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

ماده (۱۹)– هیأت مدیره نماینده قانونی کانون و مسئول اجرای کلیه وظایفی است که به موجب قانون و مقررات بر عهده کانون گذارده شده است ، و اختیارات خود را تحت شرایطی که تعیین خواهد نمود به رئیس کانون تفویض خواهند کرد، در این تفویض ، مسئولیت آنان واگذار نخواهد شد و همچنین پاسخگوی مجمع خواهند بودو هیأت مدیره برای هرگونه اقدام دارای اختیار است،مشروط بر اینکه در حدود فعالیت آنان باشد و به موجب این اساسنامه یا مقررات ، آن موراد از وظایف و اختیارات مجامع عمومی ، یاسایر ارکان کانون نباشد.از جمله وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

۱۹-۱-  اجرای راهبردها ، سیاست ها و خط مشی های مصوب کانون و انجام اهداف و وظایف مصرحه در اساسنامه حاضر .

۱۹-۲- اداره امور جاری کانون طبق اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی ، دستورالعمل ها .

۱۹-۳- تدوین و اجرای برنامه های مالی و عملیاتی سالانه کانون و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی .

۱۹-۴- تهیه ارسال گزارش های دوره ای به درخواست  مجمع عمومی.

۱۹-۵- تهیه گزارش سالانه درآمدها و هزینه های کانون برای تصویب در مجمع عمومی.

۱۹-۶- دریافت و جلب هدایا و کمک های مالی جهت تحقق اهداف کانون

۱۹-۷- تشکیل کارگروه های تخصصی ، تعیین وظایف ، نظارت و بررسی نتایج کارشناسی ارایه شده و اتخاذ تصمیم پیرامون آنها .

۱۹-۸- هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول انجام دهد.نقل و انتقال اموال غیر منقول ، تبدیل به احسن نمودن آن ، ترهین، فک رهن و استقراض بانکی پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی امکان پذیر است . بدیهی است احکام قضائی صادر شده از سوی مراجع قضائی از شمول این قاعده مستثنی است .

۱۹-۹- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه کانون برای ارائه و تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مراجع نظارتی در موقع مقرر؛

۱۹-۱۰- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و با حق توکیل به غیر؛

۱۹-۱۱- انتخاب و معرفی نمایندگان کانون برای شرکت در مجامع مرتبط داخلی و خارجی؛

۱۹-۱۲-اتخاذ تصمیم در مورد شرایط عضویت کانون در مجامع و تشکل های داخلی و خارجی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات کشور؛

۱۹-۱۳- بررسی ، برنامه ریزی و پیگیری اجرای برنامه های عملیاتی مصوب کانون ؛

ماده (۲۰)- حکم رئیس هیأت مدیره منتخب (رئیس کانون) توسط معاونت صادر و احکام اعضای هیأت مدیره پس از تصویب در مجمع توسط رئیس کانون صادر خواهد شد .

تبصره – احکام اعضای کارگروه های تخصصی پس از تصویب در هیأت مدیره، توسط رئیس کانون صادر خواهد  می گردد  .

ماده (۲۱)- هیأت مدیره در اولین جلسه خود حداکثر تا پانزده(۱۵)روز پس از انتخابات ، تشکیل جلسه داده و با رأی گیری کتبی از بین خود ، یک(۱) نفر به عنوان رئیس و یک (۱)نائب رئیس و یک(۱) نفر به عنوان دبیر و یک (۱) نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های قانونی دیگری تعیین نماید .

ماده(۲۲)- هیأت مدیره پیشین تا انتخاب و تایید هیأت مدیره جدید از سوی مجمع مسئولیت امور کانون را برعهده خواهد داشت

 

تشکیل واداره جلسات هیأت مدیره :

ماده (۲۳)- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک (۱) بار در اقامتگاه کانون ، با دعوت رئیس کانون یا دو (۲) نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل می شود.فاصله بین ارسال دعوتنامه با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه (۳)روز است .مسئولیت اداره جلسات با رئیس هیأت مدیره (رئیس کانون)و در غیاب وی با نایب رئیس و در غیاب آنها به ریاست یکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه به انتخاب هیأت مدیره خواهد بود.

ماده (۲۴)- جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد ، که در جلسات هیأت مدیره پنج(۵) نفر حداقل (۴) نفر و در هیأت مدیره هفت(۷) نفره حداقل (۵) نفر حضور داشته باشند .تصمیمات هیأت مدیره با موافقت نصف به علاوه یک آراء اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . در صورتی که اعضای هیأت مدیره حاضر در رأی گیری به طور مساوی بر امری رأی دادند، نظری حاکم و قاطع خواهد بود که رئیس کانون بر آن موافقت دارد.

ماده (۲۵)-  برای هریک از جلسات هیأت مدیره ، توسط دبیر کانون صورتجلسه ای با امضاء اعضاء حاضر در جلسه تنظیم       می شود. صورتجلسه مزبور دارای شماره ترتیب و تاریخ است و نام هر یک از اعضای هیأت مدیره حاضر و غایب ، و همچنین خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در آن درج می گردد.کلیه مصوبات هیأت مدیره در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت و نگهداری می شود .

ماده (۲۶)- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص رئیس کانون تا سه (۳) جلسه متوالی و پنج(۵) جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده (۲۷)- در صورت استعفاء برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده  دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد .

ماده (۲۸)- حضور بازرس در جلسات هیأت مدیره ، بدون داشتن حق رأی مجاز است .

 

رئیس کانون :

ماده (۲۹)- رئیس هیأت مدیره ، ریاست کانون را عهده دار خواهد بود.

ماده (۳۰)- کلیه مکاتبات رسمی با امضای رئیس کانون یا نائب رئیس بنا بر اختیارات تفویضی رئیس کانون و اسناد مالی و تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مشترک رئیس کانون یا نائب رئیس (با تفویض کتبی اختیارات مفوضه توسط رئیس کانون) و خزانه دار همراه با مهر کانون معتبر است .

ب- بازرس :

ماده (۳۱)- مجمع عمومی عادی یک (۱) نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک(۱) نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک(۱) سالی مالی انتخاب می نماید .

ماده (۳۲)- بازرس باید به صورت کتبی قبول سمت کرده و موافقت کتبی آن در کانون نگهداری گردد.

ماده (۳۳)- تجدید انتخاب بازرس حداکثر برای سه(۳) دوره بلامانع است، موارد استثناء با کسب مجوز کتبی از معاونت امکان پذیر است .

ماده (۳۴)- وظایف بازرس به شرح زیر است :

۳۴-۱ – بررسی اسناد و دفاتر مالی کانون وتهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۳۴-۲ – بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای اطلاع مجمع عمومی

۳۴-۳- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع به مجمع عمومی .

تبصره – کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد، بررسی های بازرسی نمی بایست موجب اختلال در جریان انجام امور کانون گردد و موارد اختلافی توسط مجمع عمومی فوق العاده  حل و فصل خواهد شد .

فصل پنجم-  کار گروهای تخصصی

تشکیل ، تعداد، عناوین و اعضای کارگروه تخصصی :

ماده (۳۵)-کانون می تواند کار گروه های تخصصی را تشکیل دهد .تعداد و عناوینکار گروهای تخصصی مرکب از سه (۳) الی دوازده(۱۲) عضو هستند که با تصویب هیأت مدیره کانون از بین اعضای کانون یا از بین متخصصین و کارشناسان ذیصلاح  برای مدت معین انتخاب می شوند .

تبصره (۱)- تجدید انتخاب اعضای هر کار گروه تخصصی برای دوره های متوالی بلامانع است .

تبصره (۲)- عضویت نمایندگان اعضای مجمع و هیأت مدیره کانون در کارگروه های تخصصی بلامانع است .

تبصره(۳)- در صورت فوت ، استعفا و یا سلب شرایط هر یک از اعضا ی کار گروه  تخصصی ، جایگزین وی به پیشنهاد رئیس کانون به تصویب هیأت مدیره کانون انتخاب می شود .

ماده (۳۶)- حق الزحمه اعضای کارگروه های تخصصی را هیأت مدیره کانون تعیین می نماید .

تشکیل و اداره جلسات کارگروه ها :

ماده (۳۷)- انجام امور دفتری و رفع نیاز های کار گروه های تخصصی از نظر ارسال دعوتنامه ، تعیین محل جلسات ، تنظیم صورتجلسات ، دریاف صورتجلسات امضاء شده و بایگانی آنها و رفع سایر نیازهای اداری آنها بر عهده دبیر کانون است .

ماده (۳۸)- هر کار گروه تخصصی از بین اعضای خود یک رئیس انتخاب کرده و وی را به هیأت مدیره معرفی می نماید.رئیس هر کار گروه تخصصی مسئولیت اداره جلسات کار گروه، برنامه ریزی جلسات ، تعیین دستور  هر جلسه و تنظیم صورتجلسات  را   عهده دار خواهد بود.همچنین وی رابط کار گروه تخصصی با هیأت مدیره کانون است.

ماده (۳۹)- هر یک از موضوعات احاله شده به هر کار گروه تخصصی پروژه ای به شمار می آید ، که در پایان آن باید گزارش یا مقررات تهیه شده همراه  با ساعات و هزینه انجام شده برای آن مشخص شده و جهت تصویب به رئیس کانون تسلیم شود.

ماده (۴۰)- صورتجلسات هر کار گروه تخصصی دارای شماره ترتیب ، تاریخ ، ساعت آغاز و پایان جلسه ، اسامی حاضرین و غائبین ، موضوع صورتجلسه بوده و به امضاء اکثریت اعضاء کارگروه تخصصی می رسد.

ماده(۴۱)- رئیس کانون در گزارش های دوره ای خود باید میزان پیشرفت وظائف احاله شده به هر کارگروه تخصصی و هزینه های انجام شده ذیربط را به هیأت مدیره کانون گزارش نماید .

ماده (۴۲)- عدم حضور هر یک از اعضاء کارگروه تخصصی به دلایل غیر موجه در سه (۳) جلسه متوالی یا پنج (۵)جلسه غیر متوالی در طی یک(۱) سال به تشخیص رئیس کار گروه ، به منزله استعفای آن از سمت خود است .

فصل ششم – مقررات تنظیمی کانون

نحوه تنظیم مقررات مورد نیاز کانون :

ماده (۴۳)- مقررات اختصاصی کانون به پیشنهاد هیأت مدیره تهیه ، و پس از تصویب در مجمع قابل اجرا خواهد بود.

فصل ششم –  بودجه و مواد متفرقه

ماده (۴۴)- منابع مالی عبارتند از :

۴۴-۱- هدایا، کمک های دولتی و غبر دولتی ؛

۴۴-۲- در آمدهای ناشی از ارایه خدمات و انجام پروژه ها ؛

۴۴-۳-  حق عضویت اعضاء ؛

۴۴-۴- سایر منابع

تبصره –   کلیه عواید و درآمد های کانون فقط صرف اهداف و وظایف موضوع نه(۹)، ده(۱۰) و یازده(۱۱) این اساسنامه خواهد شد.

ماده (۴۵)- درآمدها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال در مجمع عمومی طرح و تصویب خواهد شد .

ماده (۴۶)- کلیه وجوه کانون در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده (۴۷)- هیچ یک از مؤسسان یا اعضای کانون حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی را نداشته و خود و بستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با کانون نمایند .

ماده (۴۸)- کلیه مدارک و پرونده مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های کانون در محل کانون نگهداری می شود و به هنکام مراجعه بازرس و یا اعضای هیأت مدیره در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

ماده (۴۹)- سال مالی کانون، در هر سال از یکم سال جدید شروع و تا بیست و نهم اسفند ماه همان سال خواهد بود . بدیهی است ، در اولین دوره فعالیت ، سال مالی آن از آغاز فعالیت رسمی آن در همان سال تا پایان اسفند همان سال است .

انحلال کانون :

ماده (۵۰)- انحلال کانون در یکی از موارد زیر امکان پذیر خواهد بود :

۵۰-۱- تصویب انحلال کانون در نشست مجمع عمومی فوق العاده؛

۵۰-۲- عدم تمدید مجوز فعالیت کانون از سوی معاونت ؛

۳-۵۰- لغو مجوز فعالیت توسط معاونت در رسیدگی به تخلف کانون .

ماده (۵۱)- در صورتی که معاونت مجوز فعالیت کانون را لغو کند ، هیأت مدیره کانون موظف است ، بلافاصله فعالیت کانون را متوقف و مجمع عمومی فوق العاده را جهت انتخاب مدیران و ناظران تصفیه دعوت نماید .

ماده (۵۲)- عملکرد کانون در ارزیابی های سالیانه و موردی در نوع و میزان حمایت های معاونت از کانون مؤثر خواهد بود و در صورت عدم احراز شریط ، کانون از حمایت های معاونت علمی و فناوری محروم و حداکثر ظرف شش (۶) ماه موظف به ارتقاء عملکرد خود است و پس از آن ، به درخواست هیأت مدیره کانون ، ارزیابی مجدد توسط معاونت انجام و در صورت استمرار وضعیت پیشین ، عدم تأیید به منزله لغو مجوز فعالیت کانون محسوب شده و در حکم انحلال کانون است .

ماده (۵۳)- در صورت انحلال کانون ، دارائی های آن پس از پرداخت کامل بدهی ها و ایفای تعهدات متعلق به اعضاء مجمع کانون خواهد بود، که نحوه تقسیم آن را به پیشنهاد هیأت مدیره ، مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند . تصفیه کانون بر طبق مقررات مربوط به تصفیه شرکت ها که در اصلاحیه قانون تجارت پیش بینی شده است ، صورت می پذیرد .بدیهی است کلیه حقوق (فناوری ، مالکیت فکری و …) اموال منقول و غیر منقول واگذار و ایجاد شده در اثر حمایت های مستقیم دولتی ، پس از انحلال با تشخیص و نظارت معاونت صرف حمایت از توسعه فناوری کشور خواهد شد.

خاتمه :

ماده (۵۴)- این اساسنامه مشتمل بر هفت(۷) فصل ، پنجاه و چهار(۵۴) ماده و هفده (۱۷)تبصره ، در جلسه مورخ ۳۱/۰۲/۹۶ مجمع عمومی مؤسسین / فوق العاده کانون به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء گردید./