به اطلاع می رساند کانون هماهنگی، دانش، صنعت بازار رنگ و رزین با مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
هدف از تاسیس این کانون اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی بر اساس مزایا و مقتضیات بومی جهت دستیابی به دستاوردهای مفید ملی و بین المللی و همکاری در تعیین چشم انداز، سیاست ها، راهبردها، توسعه کمی و کیفی و جاری ساختن دانش، فناوری و نوآوری در حوزه رنگ و رزین با همکاری دست اندرکاران و صاحبنظران عرصه دانش، صنعت، بازار این حوزه تخصصی می باشد.
ایجاد هماهنگی بین بخش های دانشی، صنعتی و بازار حوزه رنگ و رزین که منتج به تاثیرگذاری و تعامل میان نقش‌آفرینان چرخه علم، فناوری و نوآوری در عرصه ملی گردد از مهمترین اهداف ایجاد کانون است.
این تشکل با ایجاد رویههای مناسب یادگیری و گردش مناسب اطلاعات، کمک به رفع مشکلات تولید، توسعه، فروش و صادرات محصولات دانش بنیان و فناورانه، کمک به توسعه و نفوذ فناوری در صنعت و افزایش همگرایی، هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری قادر خواهد بود به اهداف کلیدی تاسیس خود دست یابد.
شکل گیری این کانون بر مبنای ماموریت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعم از ارتقای ارتباط “دانش” با “صنعت” و “جامعه” و تسهیل تبادلات بین بخشهای عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری، اتخاذ رویکرد “شبکهسازی” بین نهادها و بازیگران اصلی عرضه و تقاضای فناوری، به عنوان یک نهاد میانجی جهت ایجاد و تقویت ارتباط و هماهنگی در میان بازیگران اصلی نظام ملی نوآوری با محوریت بخش خصوصی میباشد.
تسهیل تبادل عرضه و تقاضای فناوری از طریق ایجاد فضای همکاری و انتقال تقاضای فناوری (اعم از سرمایه، زیرساخت و یا ارتباطات) از بنگاهها و تشکلهای صنعت به شرکتهای دانش بنیان و مراکز پژوهشی، فناوری و نو آوری (مانند استارتاپها) و در مقابل ارائه فناوری و نوآوریهای این مراکز به صنایع امکان پذیر است. بدیهی است این روند مستلزم عارضه یابی در صنعت و شناسایی مسائل خرد و کلان و همچنین شناسایی توانمندی های فناورانه و فرصتهای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان است که بوسیله این کانون انجام میپذیرد.
مطابق با اساسنامه، گسترهی فعالیتهای این کانون از فعالیتهای در سطوح ملی، فعالیت به عنوان تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی و غیرسیاسی تا انتخاب کالا یا خدمتی مشخص به عنوان زمینه فعالیت قابل تعریف است. از جمله برنامه های کانون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، راﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻧﻮآوری در حوزه رنگ و رزین

  • تحقیق، توسعه و ایجاد ظرفیت نوآوری در حوزه رنگ و رزین

  • تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه رنگ و رزین

  • آگاهی‌بخشی و توسعه منابع انسانی نوآور در حوزه رنگ و رزین

  • بهبود ظرفیت انتقال و انتشار دانش و نوآوری در حوزه رنگ و رزین

  • ارتقای کارآفرینی فناورانه و توسعه نوآوری در حوزه رنگ و رزین

بدیهی است فعالیت این کانون هیچ گونه تداخل یا تضادی با فعالیت انجمنها و تشکلهای علمی و صنفی نداشته و تلاش در راستای ایجاد شبکه ای متشکل از کلیه بازیگران و نقش آفرینان حوزه رنگ و رزین در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده مورد نظر میباشد.

خواهشمند است ضمن معرفی کانون به واحدها و افراد ذیربط، در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کانون تماس حاصل فرمایید.

مجموعه ای شامل سرفصل های زیر جهت آگاهی بیشتر آماده ارائه به علاقمندان میباشد:

  • منشور پویایی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

  • دستورالعمل اجرایی افتتاح ، راهبری و نظارت بر کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

  • چهارچوب تدوین برنامههای اجرایی کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار

  • کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار

ضمنا جهت هرگونه هماهنگی ،پیشنهادات و انتقادات با دبیرخانه کانون هماهنگی ، دانش ، صنعت بازار رنگ و رزین با سرکار خانم رجایی به شماره همراه ۰۹۷۷۹۳۵-۰۹۱۰ تماس حاصل فرمائید.